[WWW www.awicons.com]    [E-mail awicons@awicons.com]   
About AWicons
іорисничкиот интерфе-с станува сè подобар и подобар секо-а година. =а-важниот дел од еден добар графички кориснички интерфе-с е графиката на иконите. іала сликичка, ко-ашто зема само неколку пиксели може понекогаш да каже повеќе отколку еден параграф текст. іоради природата на визуелната перцепци-а, иконите ги создаваат на-силните асоци-ации ка- луѓето.

=овите технологии и повисоката резолуци-а им дозволуваат на програмерите да употребуваат поголема детаљност, употреба на голем бро- бои, ни-анси, премин од една бо-а кон друга, различни ефекти, при изработката на корисничкиот интерфе-с.  =о, создавањето на икони кои имаат природни бои и беспрекорен изглед е невозможно ако ги немате соодветните и вистинските алатки.

Lokas Software со гордост ви го претставува комплетот алатки за создавање икони - AWicons Pro. іа неповторлива цена можете да ги купите сите алатки во едно пакување коишто ви се потребни за креирање на икони богати со графика. 

AWicons Pro може да пребарува, создава, обработува икони, курсори и други мали слики. +ваа програма поддржува Windows XP true-color икони. AWicons Pro работи сo повеќето популарни формати (како ico, icl, cur, ani, png, gif, bmp и jpg) , употребени за зачувување во различни димензии (до 256x256 пиксели), како и во сите можни вари-анти на бои (еднобо-ни, 16, 256, true-color и true-color со alpha канал)!

AWicons Pro нуди можност за скенирање на различни фа-лови за пронаоѓање на слики, а тоа е многу погодно кога работите со многу графика. іако приграма за правење на икони, AWicons Pro располага со  популарните алатки за цртање (молив, лини-а, елипса, многуаголници. текст, замена на бои и други) и модификатори (како што се anti-aliasing, multi-color градиент, про-ирност и др.). іожете да додадете на-различни ефекти на вашите икони, меѓу кои: сенки, aqua, bevel emboss, контраст, замаглување и др.


AWicons Pro има одличен Help, ко-што има корисни совети и неверо-атни библиотеки од икони. -ури и ако никогаш порано не сте работеле со икони, сега ќе откриете дека тоа е многу лесно и забавно. +ваа програма е достапна на повеќе -азици меѓу кои и на македонски. Tкромната цена и неверо-атната функционалност -а прават оваа програма "задолжителна" за користење на сите кои се занимаваат со графика.

User Interface


AWicons Features
Feature AWicons Standard AWicons Pro
multilingual interface
full Windows XP icons support
loading/saving images in many formats (ico, cur, ani, png, gif, bmp, jpg)
all color formats supported (mono, 16, 256, true-color, true-color with alpha)
all sizes up to 128x128 supported
scan drives for icons, cursors and graphics
many drawing tools (pen, line, ellipse, polygon, text, colors replace and etc.)
many drawing modifiers (anti-aliasing, multi-color gradient, transparency and etc.)
many effects (shadow, bevel boss, contrast, hue, blur and etc.)
import from large image (png, gif, jpg, bmp) with filters
import from bitmaps resources from executables (exe, dll and etc.)
editing icons in executables
working with icons library (icl)
rebuild Windows icon cache for update desktop and Start menu
all sizes up to 256x256 supported no
plug-in that allow to export image with transparency directly from Adobe Photoshop into AWicons no
additionals artistics effects (Aqua, Smart blur, Posterize) no
editing pictures containing image list, which use for creating various controls (toolbars, trees, tabs etc.) no
simple, pretty and customizable interface

[Copyright © 2000-2009 Lokas Software]   [Terms of Use and Privacy Statement]